RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.11.2009, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zamieszczenie odpowiedzi na zapytania

Dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Numer ogłoszenia: 402894 - 2009;

data zamieszczenia: 23.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku , ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3542944, fax 041 3542944.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozchmielnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Aparatu USG z kolorowym Dopplerem

Wymagania techniczno- użytkowe (warunki graniczne):
Jednostka Główna
1. Technologia cyfrowa.
2. Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2009r.
3. Ilość kanałów procesowych min.2400.
4. Ilość gniazd do podłączenia głowic obrazowych: minimum 2.
5. Dynamika systemu minimum 190 dB.
6. Możliwość regulacji dynamiki w trybie pracy B mode.
7. Monitor LCD do zastosowań medycznych z możliwością regulacji położenia:-przekątna monitora min 15 cali , - rozdzielczość min. 1024 x 768.
8. Zakres częstotliwości pracy głowic : minimum 2-12 MHz.
9. Wyświetlana maksymalna głębokość penetracji min . 30 cm.
10. Powiększenie obrazu rzeczywistego ( zoom ) minimum 8 razy.
11. Powiększenie obrazu zatrzymanego i z pamięci CINE ( zoom ) i pamięci aparatu minimum 8 razy.
12. Pamięć CINE do zapamiętania obrazów w prezentacji B minimum 2000 obrazów.
13. Prędkość odświeżania obrazu w trybie b-mode minimum 650 klatek na sekundę.

Obrazowanie i prezentacja obrazu
1. Obrazowanie 2D z funkcją automatycznej optymalizacji.
2. Funkcja skrzyżowanych ultradźwięków.
3. Obrazowanie M.
4. Doppler spektralny z funkcją automatycznej optymalizacji spektrum, automatyczną analizą i obrysem, wyznaczaniem parametrów na żywo i na zatrzymanym spektrum.
5. Wielkość bramki Dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym minimum 1,0 - 15 mm.
6. Doppler kolorowy z funkcją automatycznej optymalizacji obrazu oraz z możliwością regulacji uchylności pola Dopplera kolorowego w zakresie min. +/- 20 stopni.
7. Power Doppler z mapami kierunkowymi.
8. Obrazowanie II harmonicznej na oferowanych głowicach.
9. Doppler pulsacyjny z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni minimum 7,0 m/s
10. Duplex/Triplex - wszystkie głowice.
11. Korekcja kąta bramki dopplerowskiej +/- 85 stopni na obrazie aktywnym i zamrożonym.
12. Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie.
13. Obrazowanie harmoniczne w trybie inwersji fazy.
14. Funkcje pre i post processingu.

Archiwizacja obrazów
1. Wewnętrzny system archiwizacji do cyfrowego zapisu obrazów na dysku twardym , dyskach CD/DVD oraz nośnikach PENDRIVE. System zapisujący dane pacjenta, raporty z badań , obrazy statyczne i pętle obrazowe. Możliwość eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem Windows tj. (JPG lub TIFF, AVI).
2. Zintegrowany dysk twardy HDD min. 80 GB.
3. Wideodrukarka czarno-biała.
4. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym w badaniach:
4.1 - jamy brzusznej dorosłych i dzieci.
4.2 - małych narządów: tarczyca, sutki, jądra, stawy biodrowe, badania mięśni.
4.3-naczyniowych,
4.4 - urologicznych,
4.5 - pediatrycznych.

Głowice ultradźwiękowe
1. Głowica elektroniczna Convex: Ilość kryształów w głowicy min. 128, Pasmo Min. 2,0 - 5,0 MHz ( +/- 1 MHz)
2. Częstotliwości pracy do wyboru dla 2D: minimum 3.
3. Częstotliwości do wyboru dla obrazowania harmonicznego: minimum 3.
4. Kąt skanowania minimum 55 stopni
5. Zasięg skanowania min. 30 cm
6. Głowica elektroniczna Liniowa do badań naczyniowych i małych narządów: Ilość kryształów w głowicy min. 192, Pasmo Minimum 5.0 - 13.0 MHz ( +/- 1 MHz).
7. Częstotliwości pracy do wyboru dla 2D: minimum 3.
8. Częstotliwości do wyboru dla obrazowania harmonicznego: minimum 3.
9. Obrazowanie trapezoidalne na głowicy liniowej.

Pozostałe dane
1. Możliwość rozbudowy obrazowania o niedopplerowskie techniki przepływu.
2. Możliwość rozbudowy o głowice elektroniczną sektorowa do badań kardiologicznych i transkranialnych
3. Zasilanie :230V ± 10%, 50Hz.
4. Instrukcja w języku polskim.
5. Bezpłatne szkolenie u Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia.
6. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do opisów badań USG.
7. Drukarka laserowa.
8. Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem: minimum 12 miesięcy.
9. Min. dwa darmowe przeglądy.
10. Czas reakcji serwisowej min 48 godz.
11. Autoryzacja producenta na sprzedaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego aparatu na terenie Polski min 10 lat od daty dostawy.
12. Wszystkie materiały potwierdzające dane techniczne producenta w języku polskim.
13. Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia: karty gwarancyjne, certyfikaty CE, instrukcje w języku polskim, dopuszczenie do obrotu i stosowania ,oryginalny prospekt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 prawa zamówień publicznych i inne podane w SIWZ w tym:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych wg załączonego wzoru
4. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym..


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozchmielnik.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik Administracja pok.11.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:01.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik Administracja pok.11.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty

Wymagania techniczno- użytkowe

Oświadczenie

Umowa

Opublikował: Witold Francuz
Publikacja dnia: 23.11.2009
Dokument oglądany razy: 1896
Podlega Ustawie